Абітурієнтам

Кафедра Мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв веде підготовку здобувачів за наступними освітніми програмами:

  1. Освітньо-професійна програма «Електронні пристрої та системи» першого рівня вищої освіти (бакалавр) у межах спеціальності 171 «Електроніка»;
  2. Освітньо-професійна програма «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої» другого рівня вищої освіти (магістр) у межах спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка»;
  3. Освітньо-професійна програма «Електронні прилади та пристрої» другого рівня вищої освіти (магістр) у межах спеціальності 171 «Електроніка»;
  4. Освітньо-наукова програма «Електроніка» третьго рівня вищої освіти (доктор філософії) у межах спеціальності 171 «Електроніка»;
  5. Освітньо-наукова програма «Прикладна фізика та наноматеріали» третьго рівня вищої освіти (доктор філософії) у межах спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»

Для навчання здобувачів за ОП кафедра використовує загально-університетські аудиторії, аудиторії загальноосвітніх кафедр та аудиторії, на площах яких вона розташовується.

Кафедра має у своєму розпорядженні достатню кількість аудиторій для проведення лекцій, консультацій, практичних та лабораторних занять, для проведення самостійної роботи здобувачів , зокрема курсових робіт та проектів, а також для виконання атестаційних робіт бакалаврів та магістрів, проведення наукової роботи аспірантів та викладачів (№№ 206; 208; 302; 156-1, 156-2, 156-3, 124).

Всі аудиторії кафедри мають паспорти, які розглядаються та затверджуються щорічно.

Для забезпечення здобувачів інформаційними ресурсами на кафедрі є повний комплект методичного забезпечення в паперовому вигляді, який зберігається на кафедрі та є доступним для кожного здобувача, надано доступ до внутрішньої інформаційної мережі університету, що дозволяє використовувати КНМЗ розташовані в науковій бібліотеці, наукова бібліотека ХНУРЕ має доступ до онлайнових баз даних, послугами якої може скористатися будь-який здобувач вищої освіти.

Навчальні аудиторії оснащені усім необхідним сучасним навчальним обладнанням, у тому числі мультимедійним (ауд. 302, 208, 156-1) для реалізації освітніх програм, за якими ведеться підготовка здобувачів.

Для придбання навичок роботи з професійним обладнанням на кафедрі в наявності лабораторії, які оснащенні необхідним обладнанням: 20 ПК, 34 лабораторними стендами для виконання лабораторних робіт, укомплектованими відповідними блоками живлення, генераторами та вимірювальною апаратурою, 14 мікроскопів типу МБС-9, 10 макетів мікромодуль них, макети для програмування, цифрові мультиметри, наукове та виробниче обладнання: цифрові осцилографи, НВЧ генератори та частотоміри, мікроскоп растровий електронний РЕМ-106И, вакуумні універсальні пости ВУП-5М-01 та ВУП-7 – 2 шт, установки вакуумного напилювання УВН 71П-3, УКР 77 П1,УВН-2М-2, УВН-2М-1-4 шт, установки та сушильні шафи для фотолітографії, макет скануючої системи мікрохвильового мікроскопу, спектрометри, монохроматор та інші.

Комп’ютерний парк кафедри складає 20 одиниць. Комп’ютери мають сучасну елементну базу. Програмне забезпечення ліцензійне та наявне у відкритому доступі у Інтернеті, або розроблено кафедрою.

Кількість обладнання та програмного забезпечення є достатнім для проведення повного циклу навчання здобувачів.

За необхідністю кафедра використовує комп’ютерні зали інформаційно-обчислювального центру університету, лекційні аудиторії, лабораторії та комп’ютерні класи наукового парку «Синергія», надає заявки на придбання необхідного обладнання, програмного забезпечення та матеріалів.

Якісну підготовку здобувачів за всіма ОП здійснюють викладачі кафедри, серед яких:
3 доктори наук , професори; 2 доктори наук; 4 кандидати наук, доценти; 2 кандидати наук, старші викладачі; 1 доцент; 2 старші викладачі; 4 асистенти.
Всі викладачі мають відповідну кваліфікацію до спеціальностей, за якими ведеться підготовка здобувачів, ведуть наукову діяльність, здійснюють керівництво науковою роботою здобувачів, мають достатній стаж роботи та своєчасно проводять підвищення кваліфікації або стажування.

Для підвищення якості навчання кафедра залучає провідних фахівців та практиків з виробництва. Відповідні угоди підписані з базами практики, де здобувачі отримують практичні навички з майбутньої спеціальності.